Retningslinjer for å unngå sosial dumping i prosjekter hvor AE KF er byggherre.

Overordnede og strategiske mål:

Arendal Eiendom KF har nulltoleranse for sosial dumping og øvrige brudd på arbeidslivets regler. Det forutsettes at virksomheter som inngår avtaler med Arendal Eiendom KF skal følge eksisterende regelverk på dette området, samt retningslinjer vedtatt i foretakets styre.

Retningslinjer:

 1. Arbeidet skal utføres av avtalepart og dennes ansatte i tjenesteforhold, eller av på forhånd avtalte underentreprenører og deres ansatte. Avtalepart skal til enhver tid kunne framlegge dokumentasjon på ansettelsesforholdet.
 2. Eventuell bruk av innleid arbeidskraft skal være avtalt med byggherren. Innleie skal gjøres i samsvar med arbeidsmiljøloven, og det skal dokumenteres at innleid arbeidskraft har ordnede lønns- og arbeidsvilkår.
 3. Norsk er hovedspråk på byggeplassen, både skriftlig og muntlig. Personer som har ledende funksjoner på byggeplassen skal beherske norsk. Alle bedrifter på arbeidsplassen skal til enhver tid ha minst en person tilstede med gode norskkunnskaper.
 4. Alle arbeidstakere på byggeplassen skal ha kunnskap om, og forstå sikkerhetsopplæring, sikkerhetsinstrukser, bruksanvisninger, varselskilt m.v. Dersom det er arbeidstakere på byggeplassen som ikke forstår norsk, er det avtaleparts ansvar at disse får sikkerhetsinstruksjoner på et språk de forstår.
 5. Avtalepart og underentreprenører som skal engasjeres i prosjektet, skal være godkjente og aktive lærlingebedrifter.
 6. Avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak skal avtales med byggherren.
 7. Byggherren tillater ikke mer enn tre ledd i kontraktskjeden.
 8. Ansatte skal ikke ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn vilkårene som er fastsatt i tariffavtale for tilsvarende arbeider innenfor den aktuelle bransje. Dette gjelder også innleid arbeidskraft.
 9. Avtalepart skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns– og arbeidsvilkårene til de ansatte som medvirker til kontraktsoppfyllelsen.
 10. Lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere skal utbetales til konto i bank. Avtaleparten skal legge til rette for at byggherren skal kunne følge pengestrømmen ut til de ansatte.
 11. Avtalepart skal dokumentere at halvparten, eller minst dette, av de ansatte som bidrar til å oppfylle kontrakten (også evt. innleide), er faglærte innenfor sitt fagområde. Med faglærte forstås fagbrev eller minst tilsvarende formell utdanning.
 12. Alle firma i kontraktskjeden skal gi byggherren fullmakt til å innhente relevante skatteopplysninger (SKAV-skjema) fra Skatteetaten, både før kontraktsinngåelse og i hele kontraktsperioden.
 13. Det skal være personkontroll på byggeplassen ved inn og utpasseringer, samt at byggeplassen skal ha tilstrekkelig områdesikring godkjent av byggherren. Det kan gjøres unntak fra denne bestemmelsen dersom byggherren vurderer at dette ikke er nødvendig. Byggherre skal gis tilgang til system for adgangskontroll.
 14. Alle arbeidstakere skal bære synlig HMS-kort.

Oppfølging og sanksjoner ved brudd på retningslinjene:

 1. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom avtalepart selv eller noen av hans kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør.
 2. Nivå for dagmulkten skal settes minimum så høy som forventet gevinst ved regelbruddet er for avtalepart, samt byggherres kostnader ved oppfølgingen.

18. Ved konstatert alvorlige brudd på ovennevnte bestemmelse, og avtalepart ikke har retten feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Slike brudd kan også medføre    karantenetid i 2 år for inngåelse av avtaler med Arendal Eiendom KF.

 1. Avtalepart plikter å sørge for at tilsvarende bestemmelser (pkt. 1-19) inntas i kontrakter med underentreprenører.