Date:januar 16, 2017

Romstølen Vest – Myra

Myra er under sterk utvikling og et satsingsområde for boligutbygging i Arendal kommune.
Området ligger øst for fylkesvei 176 med avkjørsel til Moldveien, ca. 3 km nord for Arendal sentrum. Området ligger i gangavstand til videregående skole og idrettsanlegg, samt sentral plassering i forhold til barneskole, barnehage og busstrasé. Det skal etableres gang- og sykkelveg gjennom område for fremtidig forbindelse til Heidalsplatået / Østensbuskogen, noe som legger til rette for å bruke sykkel ned mot byen.

Øst for området ligger det et etablert boligfelt med ca. 42 eneboliger og øst for dette feltet er det planlagt ca. 40 nye boliger. Myratunet ligger i gangavstand nordøst for planområdet.

Hele Myra-Bråstad området vurderer kommunen som et attraktivt og sentralt område. Det er også spesielt attraktivt med tanke på nærhet til friområder, barneskole, ny videregående skole, ulike idrettsanlegg i Arendal idrettspark, omsorgssenter og busstrase, samt at det legges til rette for trygg bruk av sykkel ned mot byen. Området ligger også sentralt i forhold til E-18, Agderparken Stoa og Harebakken.

Planforslaget legger opp til boligfelt med varierte boliger. Det er foreslått rekkehus, kjedeboliger, firemannsboliger, lavblokker, terrasseboliger og hybelhus med mulighet for å etableres terrasse på taket, i tillegg til næringsbygg. Vi håper dette vil tiltrekke seg unge i etableringsfasen, barnefamilier, samt ulike typer mennesker i forskjellig aldere.

Planen legger opp til høy utnyttelse, leiligheter med variabel størrelse fra minimum 60 m2 til maksimum 120 m2. Femti prosent av boenhetene er planlagt å være under 80 m2. I tillegg er det planer om å knytte områdene til et fjernvarmeanlegg som kommer fra fremtidig varmesentral som er planlagt ved idrettsparken.

For å ivareta barn og lek i friluft, samt grønne lunger er det lagt opp til bevaring av akebakke, store grøntområder og snarveier i form av gang- og sykkelveger, turveier og stier.

Kontakt:

Camilla Nesle Widmer

Tlf: 92203325

camilla.widmer@arendal.kommune.no

Annonse 1  Annonse 2