Klient:Prosjektleder: Terje Aasbø
Date:april 08, 2016

Roligheden skole

created by dji camera

 

Arendal bystyre vedtok 22 mai 2014 å bygge ny 1-10 skole på Roligheden. I tett samarbeid med skolens brukere, er skolens innhold, funksjon og kvaliteter definert.
Den nye skolen er planlagt arealeffektivt, med fleksible undervisningsarealer og vil ha en kapasitet på 630 elever og 80 lærere.

I tråd med Arendal eiendom KF sitt miljødokument, så er den nye skolen planlagt med miljø i fokus.  Det vil derfor bli bedt om en opsjon på skolen oppført som et nullenergibygg.

Nye Roligheden skole ble lyst ut på anbud i to omganger:

 • Samferdselsanlegg og råtomt
 • Skolebygg og utomhus – konkurranse på pris/løsningforslag.

I juli 2016 inngikk Arendal eiendom KF kontrakt med Bertelsen & Garpestad AS. Kontrakten gjelder samferdselsanlegg og råtomt til nye Roligheden skole.

I anbudsprosessen kom det inn 5 tilbud, hvor Egersunds firmaet Bertelsen & Garpestad AS leverte det beste tilbudet.
Kontrakten er på kr 39.9 millioner kroner. I prosjektets grovkalkyle, er det beregnet 47.2 millioner til vei og grovplanering av tomt. til sammenligning er grovkalkylen til hele prosjektet på 286  millioner inkl mva. Foreløpig har bystyret bevilget 260 millioner.

Kontrakten med Bertelsen & Garpestad AS inkluderer blandt annet dette:

 • Ny adkomstvei fra Færvik bo- og omsorgsenter til ny skole. Veien blir ca. 850 meter lang. Veien får en stigning på maks 5%, har to kjørefelt
 • Gang og sykkelsti for gående og syklende opp til skoletomten fra Færvik bo- og omsorgsenter
 • Løsning for buss, samt hente/bringeløsning etableres langs den nye tilførselsveien
 • Parkering i området bak Tromøyhallen for 60 biler,  hvorav 10 plasser er tiltpasset EL-biler
 • Nødvendig veibelysning og fjellsikring
 • Tilførsel av vann, avløp og strøm
 • Overvannsystem inkl. fordrøyningsbasseng
 • Høyde sør for Tromøyhallen sprenges ned og planeres til kote 53.5 moh. Resultatet av dette blir en universell utformet tomt på over 20.000 m2, som skolen og uteanlegget kan etableres på.

 

Anleggsarbeidene starter opp høsten 2016 og avsluttes i juni 2017. Skolen skal stå ferdig våren 2019.

 

Fra kontraktsinngåelsen om samferdselsanlegg og råtomt 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

I august 2017 inngikk Arendal eiendom KF kontrakt med BRG Entreprenør AS. Kontrakten gjelder bygging av ny skole inkludert grendehus, flerbrukshall og tilhørende utearealer.

I anbudsprosessen kom det inn 5 tilbud. Tilbudene ble evaluert på både løsningsforslag og pris.

Kontraktsum er 191.4 millioner kroner. I prosjektets grovkalkyle er det beregnet 217.4 millioner til denne kontrakten.

Den nye skolen skal blant annet inneholde:

 • Småtrinn (til sammen 195 elever)
 • Mellomtrinn (til sammen 150 elever)
 • Ungdomstrinn (til sammen 285 elever)
 • Skolefritidsordning
 • Administrasjon og personal
 • Bibliotek
 • Kantine
 • Mat og helse
 • Naturfags lab
 • Forming
 • Musikk og dans
 • Auditorium med black-boks
 • Grendehus
 • Fritidsklubb
 • Et variert uteområde med blant annet ballspill

 

Styreleder Tormod Vågsnes bekrefter avtalen som er inngått med BRG, her ved

 

 

 

 

 

 

 

Kontraktinngåelse på Arendal Gamle Rådhus. Fra venstre Per Johnsen, Tormod Vågsnes, prosjektleder Terje Aasbø

 

 

 

 

 

 

Den nye skolen bygges som et nullenergibygg. Det vil si at summen av egenprodusert energi eksportert ut av bygget, minimum skal tilsvare summen av levert energi til bygget.

For å få til dette skal skolen bygges med energibrønner, varmepumper og solcellepanel på taket. Solcellene skal plasseres i sør- og vestvendt retning for maksimal utnyttelse av sollyset. Totalt skal det plasseres hele 2000 kvm. med solceller, noe som tilsvarer 2,5 håndballbaner.

Fremover er det mye som skjer til enhver tid, men det som er først ut er tak på del 2. Dette er på plass ila. mai og innen sommeren i år skal bygget være tett. Det jobbes også  med en beskrivelse til anskaffelse av løst inventar.