Klient:Prosjektleder: Anette Flaath
Date:januar 31, 2019

Nye helsehus

I forbindelse med to planlagte nye helsehus vedtok Arendal bystyre den 21.06.2018 innstilling om konseptvalg for innhold og videre planprosess fra ad-hoc-utvalget datert 16.05.18:

«Bygg vi ikke har fra før, med løsninger vi hittil ikke har sett»

Nye helsehus skal inneholde en variasjon av ulike typer plasser, herunder; aktivitetssenter for eldre, omsorgsboliger for eldre med heldøgns bemanning og sykehjemsplasser. Helsehusene anbefales lokalisert i sentrum eller i en av bydelssentrene fordi det er et ønske om å trekke byen eller nærområdet inn i byggene. Helsehusene skal således være kommunale bygg som lever, skaper generasjonsmøter og inviterer til aktivitet og kulturtilbud for beboere, besøkende og innbyggere ellers.

Arendal kommune har, i likhet med mange andre kommuner, en stor utfordring med fremtidig demografi. Antall eldre i befolkningen i Arendal vil øke betydelig i årene fremover.

Bystyret vedtok 28.02.2019 at knutepunkt Saltrød utredes videre som lokasjon for helsehus 1. Helsehuset skal blant annet inneholde nytt kjøkken og vaskeri. Det må tidlig avklares hvor mange omsorgsboliger, sykehjemsplasser og dagplasser helsehuset skal ha. Kommunen med prosjekteier kommunalsjef helse og levekår utreder dette samt avklarer hva som skal inn i bygget. Planavdelingen hos kommunen skal stå for områdereguleringen. Arendal eiendom KF er med i arbeidsgruppene og overtar som prosjekteier når byggefasen nærmer seg.
Arendal eiendom KF foretok grunnundersøkelser av tomten i april 2020, hvor undersøkelser på geologiske forhold, sulfider, miljø ble foretatt. Rapportene gir et godt grunnlag for videre arbeid og hvilke vurderinger som må gjøres i forbindelse med byggets plassering og grunnarbeid

Foreløpig fremdrift er satt til bygging i 2022-2023.