Dato:31. januar 2019

Nye helsehus

I forbindelse med to planlagte nye helsehus vedtok Arendal bystyre den 21.06.2018 innstilling om konseptvalg for innhold og videre planprosess fra ad-hoc-utvalget datert 16.05.18:

«Bygg vi ikke har fra før, med løsninger vi hittil ikke har sett»

Nye helsehus skal inneholde en variasjon av ulike typer plasser, herunder; aktivitetssenter for eldre, omsorgsboliger for eldre med heldøgns bemanning og sykehjemsplasser. Helsehusene anbefales lokalisert i sentrum eller i en av bydelssentrene fordi det er et ønske om å trekke byen eller nærområdet inn i byggene. Helsehusene skal således være kommunale bygg som lever, skaper generasjonsmøter og inviterer til aktivitet og kulturtilbud for beboere, besøkende og innbyggere ellers.

Arendal kommune har, i likhet med mange andre kommuner, en stor utfordring med fremtidig demografi. Antall eldre i befolkningen i Arendal vil øke betydelig i årene fremover.

Bestillingen er som følger:

  • Nye helsehus skal ligge på en hovedkollektivakse, i umiddelbar nærhet av et knutepunkt der det bor og beveger seg mange mennesker
  • Lokaliseringen skal gjøre de det enkelt å trekke inn innbyggere og lokalsamfunnet inn i helsehuset og det skal være lett tilgjengelig for gående og besøkende
  • Helsehuset skal kunne fungere som en motor for å utvikle en levende bydel. Det skal være et levende og hyggelig sted med tilbud også til innbyggere generelt og til nærmiljøet
  • Uteområder rundt helsehuset skal stimulere til økt besøk og sunn aktivitet

I bystyre 28.02.2019 ble arbeidsgruppens anbefaling presentert av daglig leder i Arendal eiendom KF, Øystein Sangvik.

SALTRØD/BLAUDEMYR
Tomten på Saltrød/Blaudemyr er i kommunalt eie, og helsehuset oppfyller bystyrets og ad-hoc utvalgets føringer for helseshus 1, også når det gjelder arealbehov.

KIRKEVEIEN/HIS
Tomten sør for Kirkeveien på HIS oppfyller også bystyrets bestilling og ad-hoc utvalgets føringer for helsehus 1 eller helsehus 2 når det gjelder bydelsfunksjoner og beliggenhet.
Sentralkjøkken og vaskeri vil det ikke være plass til på samme tomt, men dette kan trolig bygges på tomten ved Elim.

SENTRUM/TORVET
Taket på P – hus Torvet ble vurdert som mulig plassering av et nytt svømmebasseng, og ble også pekt på i forbindelse med mulighetsstudien som ble utarbeidet i forbindelse med arkitektkonkurransen på Fløyheia. Plasseringen nødvendiggjør noen inngrep i både parkeringshus og bibliotek, men muligheten av å få et helsehus midt i Arendal sentrum, med den byutvikling det vil medføre og de muligheter som både pasienter, brukere, ansatte og besøkende vil få til å benytte både byrom og bibliotek, gjør tomten etter arbeidsgruppen- og daglig leders oppfatning, at tomten egner seg som tomt til helsehus 2.

Ved å velge å forberede 3 tomter, er det også et moment at eventuelle forsinkelser/uforutsette forhold knyttet til en av tomtealternativene, ikke vil hindre eller forsinke en helt nødvendig utbyggingstakt av helsehusene. Hvilke organisasjonsmessige og strukturelle grep som må gjennomføres i Helse og levekår ved alternative tomtevalg, bør tillegges betydelig vekt ved vurderingen av hvilken tomt som bebygges først.