Klient:Prosjektleder: Torstein Olsen
Dato:17. januar 2018

Heftingsdalen næringsområde

Nye Veger AS holder i skrivende stund på å bygge ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand. Det skal etableres nytt hovedkryss ved Longum i Arendal og ved Grenstøl i Tvedestrand. I forbindelse med byggingen av den nye E18 er det et stort masseoverskudd og Heftingsdalen benyttes til deponiområde på grunn av nærheten til den nye E18-traseen. Området ved Heftingsdalen benyttes også til riggområde. Området som etableres gjennom oppfylling av overskuddsmasse skal senere benyttes til næringsarealer. Arendal eiendom KF har utarbeidet en områdeplan for hele området, inkludert arealet til Agder Renovasjon. Til sammen utgjør dette næringsområdet ca 600 daa fordelt med 240 daa på Agder Renovasjon og ca 210 daa på Arendal kommune. Dette er effektivt næringsareal – i tillegg kommer sideareal veg, veger, dreneringsbasseng og nødvendig grøntareal.

Plasseringen av Heftingsdalen Næringsområde har mange fordeler som bør utnyttes; nærhet til E-18, Arendal sentrum, Arendal Havn, Stoa, Agderparken Nord (planlegges), Gullknapp og ellers et stort nedslagsfelt mot Telemark, Vest-Agder og inn i landet. Det er ønskelig at areal- og transportintensive næringer flytter ut fra sentrums- og handelsområder og etablerer seg i randsonen til disse. Holdningene til hva som er sentralt vil også endre seg etter hvert nå som infrastrukturen med ny E-18 og tilførselsveier bygges ut.

Sammen med planlagt næringsområde i Agderparken Nord er det ønskelig å få til økt konsentrasjon av bedrifter – som er forholdsvis like – i næringsklynger. Dette er ønsket både av næringslivet selv og av myndighetene. Målet er blant annet deling av infrastruktur, spare arealer og tilrettelegge for økt samarbeid mellom bedriftene.

Det er et politisk ønske om aktiv næringsutvikling og Arendal kommune har stort behov for nye næringsarealer. Arendal bystyre vedtok den 22. juni 2017 Næringspolitisk handlingsplan for Arendal kommune for perioden 2017 – 2023. Det er flere delmål i planen som berører de planlagte næringsområdene og spesielt Heftingsdalen;

  • Prioritere industriområdet ved Heftingsdalen til virksomheter innen gjenvinning og resirkulering
  • Tilrettelegge for at Agder Renovasjon kan bli et kompetansesenter for bærekraftig ressursbruk
  • Kompetanse- og ressurssenter etableres i Nye Heftingsdalen sammen med Agder Renovasjon

I kommunens handlingsplan;

  • Arendal blir kjent som Norges «bærekraftsby», og tiltrekker seg virksomheter og arbeidskraft som arbeider for bærekraftmålene og skaper grønn vekst
  • Arendal blir en attraktiv kommune å etablere seg i for virksomheter som skal leve av gjenvinning og resirkulering

Det er ønskelig at bedrifter som baserer sin virksomhet på sirkulær økonomi etablerer seg i Heftingsdalen.

Vi må bruke tiden fram til overtakelse av Heftingsdalen næringsområde fra Nye Veier AS til å utvikle et konsept som støtter opp om tankegangen innenfor sirkulær økonomi. Det kan være et stort spekter av bedrifter som passer inn i dette konseptet. Det er derfor viktig å tenke langsiktig og inkluderende.

Sirkulær økonomi
Den Europeiske Union (EU) definerer sirkulær økonomi som en økonomi hvor «the value of products, materials and resources is maintained in the economy for as long as possible, and the generation of waste minimized»

 

Tekst: Torstein Olsen