Klient:Prosjektleder: Torstein Olsen og Milena Roversi
Dato:2. november 2017

Nytt bygg til kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)

I følge bystyrevedtak den 08.12.2016 har Arendal Eiendom KF fått mandat til iverksette nødvendig planarbeid med sikte på å etablere nybygg for interkommunal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp. Dette nybygget er planlagt med lukket gangforbindelse til sykehuset. Kommunal korttidsavdeling og kommunalt responssenter for ulike alarmtjenester er tenkt inn i samme bygg, enten samtidig eller på et senere tidspunkt.

Prosjektet er todelt. Den ene delen er et reguleringsprosjekt hvor Torstein Olsen er prosjektleder. Den andre delen er byggeprosjekt som styres av Milena Roversi. De to prosjektene pågår parallelt og det er god kommunikasjon og godt samarbeid mellom alle involverte.

Rambøll er hovedkonsulent til reguleringsprosjektet og de har utarbeidet forslag til planprogram og avgrenset et reguleringsområde. Agder Consult AS er hovedkonsulent til byggeprosjektet.

Så langt i prosessen, har det blitt samlet inn informasjon, befart tomten, estimert fjellmasse som eventuelt skal sprenges og analysert parkeringsmuligheter sammen med adkomst til nybygg. I tillegg til dette har det vært mye møtevirksomhet med Legevakt og KØH-. Trafo Arkitektur er engasjert som arkitekt og skal følge forprosjektet. Rambøll er i dialog med Riksantikvaren, og det skal også være et møte med dem etter hvert, da den eksisterende sykehusbygningen er vernet. Det skal lages et nytt romprogram til både legevakt og KØH av en dedikert arbeidsgruppe. Dette romprogrammet skal presenteres i et felles møte tidlig i november.

Arendal Eiendom KF er fortsatt i en tidlig planleggingsfase og prosjektet vil bli oppdatert underveis.