Dato:31. januar 2019

Nye helsehus

I forbindelse med to planlagte nye helsehus vedtok Arendal bystyre den 21.06.2018 innstilling om konseptvalg for innhold og videre planprosess fra ad-hoc-utvalget datert 16.05.18:

«Bygg vi ikke har fra før, med løsninger vi hittil ikke har sett»

Nye helsehus skal inneholde en variasjon av ulike typer plasser, herunder; aktivitetssenter for eldre, omsorgsboliger for eldre med heldøgns bemanning og sykehjemsplasser. Helsehusene anbefales lokalisert i sentrum eller i en av bydelssentrene fordi det er et ønske om å trekke byen eller nærområdet inn i byggene. Helsehusene skal således være kommunale bygg som lever, skaper generasjonsmøter og inviterer til aktivitet og kulturtilbud for beboere, besøkende og innbyggere ellers.

Arendal kommune har, i likhet med mange andre kommuner, en stor utfordring med fremtidig demografi. Antall eldre i befolkningen i Arendal vil øke betydelig i årene fremover.

Bestillingen er som følger:

  • Nye helsehus skal ligge på en hovedkollektivakse, i umiddelbar nærhet av et knutepunkt der det bor og beveger seg mange mennesker
  • Lokaliseringen skal gjøre de det enkelt å trekke inn innbyggere og lokalsamfunnet inn i helsehuset og det skal være lett tilgjengelig for gående og besøkende
  • Helsehuset skal kunne fungere som en motor for å utvikle en levende bydel. Det skal være et levende og hyggelig sted med tilbud også til innbyggere generelt og til nærmiljøet
  • Uteområder rundt helsehuset skal stimulere til økt besøk og sunn aktivitet

I samme bystyre ble Arendal eiendom KF ble bedt om å sette i gang et forprosjekt med å kartlegge hva som er egnet tomt innen utgangen av 2018. Det ble etablert en arbeidsgruppe
med representanter for helse og levekår, plan og Arendal eiendom KF. Etter en gjennomgang av alle alternativene, endte arbeidsgruppen opp med at det skal jobbes videre med følgende tre lokasjoner:

1. Saltrød alternativet
2. His alternativet
3. Sentrum/Torvet p-hus alternativet

Arendal bystyre ønsker at det første helsehuset skal stå ferdig i 2023/2024.